การสมัครสมาชิก หรือดูจากวีดิโอ

1 แตะปุ่ม “สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งาน” เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

2 กรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน แตะปุ่ม “ยืนยันการสมัครสมาชิก”

3 การสมัครสมาชิกเบี้ยงต้นเสร็จเรียบร้อย

4 หากคุณต้องการเข้าร่วมทำธุรกิจกับ BEECONS คุณสามารถแตะปุ่ม “สมัครสมาชิกเพื่อทำธุรกิจ” เพื่อสร้างโปรไฟล์อาชีพของคุณ

5 เลือกหมวดหมู่ธุรกิจของคุณ แตะปุ่ม “ต่อไป” เพื่อกรอกข้อมูลทั่วไปของธุรกิจของคุณ

6 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แตะปุ่ม “ยืนยัน”

7 การสมัครสมาชิกเพื่อทำธุรกิจกับ BEECONS เสร็จเรียบร้อย

การเพิ่มโปรไฟล์ หรือดูจากวีดิโอ

1 แตะปุ่ม “เพิ่มโปรไฟล์ของคุณ” จากหน้าเมนูหลัก

2 เลือกหมวดหมู่ของงานก่อสร้าง

3 เลือกความชำนาญเฉพาะด้านของคุณ แตะปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อกรอกข้อมูล

4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แตะปุ่ม “ยืนยัน”

5 คุณได้เพิ่มรายการโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว

การสร้างโครงการ หรือดูจากวีดิโอ

1 แตะปุ่ม “โครงการของคุณ” จากหน้าเมนูหลัก

2 แตะปุ่ม “เพิ่มโครงการของท่าน”

3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แตะปุ่ม “ต่อไป”

4 คุณสามารถเลื่อนเพื่อกำหนดตำแหน่งโครงการของคุณ

5 เพิ่มรูปประกอบของโครงการ แตะปุ่ม “ต่อไป”

6 คุณสามารถเลือกเอกสาร BOQ, SPEC หรือ แบบแปลน สำหรับข้อมูลพื้นฐานของโครงการ

บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้ว่าจ้าง) หรือดูจากวีดิโอ

1 ในหน้าหลัก แตะปุ่ม “โครงการของคุณ” เพื่อเข้าสู่รายการโครงการของคุณทั้งหมด

2 แตะปุ่ม “การจัดการ” ของโครงการที่คุณต้องการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีที่คุณยังไม่มีโครงการให้สร้างโครงการก่อนโดยแตะปุ่ม “เพิ่มโครงการของท่าน”

3 แตะปุ่ม “ค้นหาทีมทำงาน” เพื่อค้นหาทีมงานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

4 เลือกรายการหมวดหมู่ทีมงานที่ต้องการ

5 เลือกรายการหมวดหมู่ย่อยของทีมงานที่ต้องการ

6 กรอกข้อมูลหรือรายละเอียดงานสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน แตะปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อทำรายการต่อไป

7 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง แตะปุ่ม “ยืนยันใบสั่งจ้าง”

8 ระบบจะทำการจับคู่ธุรกิจที่เหมาะสมกับรายละเอียดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แตะปุ่ม “ส่งใบสั่งซื้อสั่งจ้าง” เพื่อส่งใบสั่งจ้าง

รอการตอบกลับจากผู้รับจ้าง

บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้รับจ้าง)

9 ผู้รับจ้างจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อตอบกลับให้ผู้ว่าจ้าง แตะปุ่ม “โครงการที่ให้เสนอราคา”

10 แตะปุ่ม “โครงการที่ให้เสนอราคา”

11 ผู้รับจ้างสามารถดูรายละเอียดโครงการจากใบสั่งจ้างโดยแตะปุ่ม “ใบสั่งจ้าง” บนแถบรายการเพื่อดูรายละเอียด

12 ผู้รับจ้างสามารถดูรายละเอียดงานของโครงการโดยแตะปุ่ม “ดูรายละเอียดใบสั่งจ้าง”

13 หากผู้รับจ้างต้องการรับงาน แตะปุ่ม “ตอบรับ” ได้ทันที หรือหากไม่ต้องการรับงาน แตะปุ่ม “ไม่สนใจเสนอราคา”

14 กรณีที่แตะปุ่ม “ตอบรับ” ผู้รับจ้างต้องกรอกรายละเอียดราคาค่าว่าจ้างพร้อมแตะปุ่ม “ยืนยันและส่งราคาทันที” หรือหากยังไม่สะดวกในการระบุราคาให้แตะปุ่ม “สนใจทำงานและแจ้งราคาในภายหลัง”

รอการตอบรับจากผู้ว่าจ้าง

บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้ว่าจ้าง)

15 เมื่อผู้รับจ้างตอบกลับจากใบสั่งซื้อจัดจ้าง ผู้ว่าจ้างจะได้รับการแจ้งเตือน แตะปุ่ม “เสนอราคาของทีมงาน” ในหน้าการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ

16 แตะปุ่ม “เสนอราคาของทีมงาน” เพื่อดูรายละเอียดการตอบกลับของผู้รับจ้าง

17 ในหน้า “ติดตามผลการเสนอราคาของทีมงาน” จะแสดงรายการใบเสนอราคาจากผู้รับจ้างเพื่อรอให้พิจรณา แตะปุ่มสถานะ “รอการพิจรณา” เพื่อพิจรณาการว่าจ้าง

18 กรณีที่ผู้ว่าจ้างสนใจที่จะจ้างผู้รับจ้างสามารถแตะปุ่ม “สนใจจะจ้าง” ได้ทันที

19 ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อกับผู้รับจ้างได้โดยตรงผ่านทางข้อมูลการติดต่อเบื้องต้นของผู้รับจ้าง

บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง (ผู้รับจ้าง)

20 ผู้รับจ้างจะได้รับการแจ้งเตือนรายงานผลการพิจรณา

21 แตะปุ่ม “ติดตามผลโครงการที่เสนอ” เพื่อดูรายละเอียดผู้ว่าจ้าง

22 ในกรณีที่ได้รับการว่าจ้าง ผู้รับจ้างสามารถติดต่อกลับกับผู้ว่าจ้างได้โดยตรงผ่านทางข้อมูลการติดต่อเบื้องต้นของโครงการนั้นๆ โดยแตะปุ่ม “ติดต่อเจ้าของโครงการด่วน”